select ID_mailEvid, meDatum , meChimpLink from feed_mailevid where if(CHAR_LENGTH(meIssuuSadrzaj)>5, meIssuuSadrzaj LIKE '%Vir,%', meTekst LIKE '%Vir:%') order by meDatum DESC Lokalna Hrvatska - Vir -->
linkovi
Projekt podržali
GRB VIR
Vir je mjesto na istoimenom otoku smještenom u sjeverozapadnom dijelu Dalmacije. Teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske na čitavom području otoka Vira ustrojena je Općina Vir. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Vir je imao 1608 stanovnika. U odnosu na popis iz 1991. godine to je povećanje od 53%. Po popisu stanovništva iz 2011. godine Vir ima 3032 stanovnika. Iako postoje brojni razlozi za evidentan rast broja stanovnika, sa sigurnošću se može kazati da je takvo povećanje uvelike rezultat izgradnje velikog broja kuća za odmor, što je neposredno uticalo i na gospodarski razvitak otoka, a time i na bolje uvjete života i povećanje naseljavanja otoka. Vir je u svojoj povijesti prolazio kroz različite vrste teritorijalnih ustrojstava. Administrativno je najčešće bio vezan uz Nin. Prije osamostaljivanja Republike Hrvatske Vir je administrativno bio dio Općine Zadar i imao je status mjesne zajednice. Donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, od 30. prosinca 1992. godine, određeno je i ustrojstvo Općine Vir koja obuhvaća cijeli otok Vir s naseljima Vir, Lozice, Torovi i otočić Školjić. Time je Vir prvi put u svojoj povijesti dobio status općine. Sjedište Općine je u Viru. Općina Vir je službeno utemeljena 1993. godine.Povijest
Po arheološkim nalazima iz ranog paleolitika vidljivo je da je Vir od davnih vremena privremeno ili stalno bio naseljen. Ostaci tumula (grobnih humaka) i gradina (obrambenih zidova) svjedoče o boravku ilirskog plemena Liburna. O aktivnostima Rimljana koji su zaposjeli ove krajeve govori i Via Communis, cesta s kojom je Vir bio povezan s Ninom, a čiji ostaci su vidljivi u blizini Virskog mosta. Ime Vira u povijesnim se dokumentima prvi put spominje 1069. godine u poznatoj darovnici hrvatskog kralja Petra Krešimira IV, kojom je darovao otok Maun benediktinskom samostanu sv. Krševana u Zadru. Kralj Petar Krešimir IV u darovnici kaže kako poklanja otok što „…leži u našem dalmatinskom moru, koji se zove Maun, kojemu na istok leži otok koji se slavenskim jezikom zove Vir…“. Godine 1242. Vir se spominje u darovnici kralja Bele IV, kojom on gradu Pagu daruje status slobodnog kraljevskog grada, a povodom njihove pomoći u bitci s Mongolima koja se odigrala pred Virom (pretpostavka je da se to zbilo na prostoru Gaza). Poput čitavog ovog kraja Vir kasnije zaposjedaju Mlečani. Stanovništvo koje je do tada naseljavalo Vir s vremeno se iselilo, a sadašnje se stanovništvo na Vir počinje naseljavati u 17. stoljeću. Vir kroz ovo vrijeme dolazi u posjede raznih velikaških obitelji, a Virani na otoku žive i rade kao koloni koji dio prihoda od obrade zemlje i uzgoja stoke daju vlasnicima otoka. Virske obitelji, njih 89, otkupljuju otok 1908. godine, te ga dijele na isto toliko dijelova. Poslije Drugog svjetskog rata Vir se elektrificira, izgrađuje se prometna infrastruktura, a 1976. godine mostom je spojen s kopnom. Izgradnja mosta značajno je poboljšala razvitak, ponajprije u turističkom pogledu, kao i uvjete života na Viru.

Klimatske i prirodne značajke
U klimatskom pogledu otok Vir pripada tipičnom mediteranskom klimatskom području. Posebnost predstavlja jak utjecaj sjeveroistočnog vjetra, odnosno bure, osobito u zimskom razdoblju, a u nešto manjem obimu i utjecaj juga, pa vjetrovi predstavljaju značajno klimatsko obilježja otoka. Mediteranska klimatska obilježja očituju se i u pogledu padalina. Kiše su prisutnije u zimskom razdoblju, najprisutnije u kasnu jesen, a rijetke u ljetnom periodu. Broj sunčanih sati godišnje u prosjeku iznosi 2450 što predstavlja nešto manje od 300 sunčanih dana godišnje. Prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 15oC. Srednja temperatura u mjesecu srpnju iznosi 24,5oC, a u siječnju 6,5oC.

U pogledu biljnog pokrova Vir također pripada u mediteransku vegetacijsku regiju. Karakteriziraju ga biljne zajednice suhih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka sa raznim vrstama niskog raslinja. Još u 17. st. Vir je bio gotovo u cijelosti prekriven šumom. Intenzivnom sječom i paljenjem šuma u svrhu stvaranja pašnjaka za stoku i u svrhu upotrebe drvnog materijala za ogrjev, šuma na Viru je polagano nestajala. Pred Drugi svjetski rat šume gotovo da je i nije bilo. U periodu nakon rata smanjuje se broj uzgajane stoke pa se biljni pokrov polagano revitalizira i to ponajviše na sjeverozapadnom dijelu otoka. Uglavnom se radi o hrastu crniki. Od ostalog biljnog pokrova valja istaknuti planiku, zeleniku, smrču, smrdljiku, brnistru i kupinu. U drugoj polovici prošlog stoljeća stanovnici Vira sade borove, koji danas predstavljaju veći dio pošumljenih područja na otoku. Od mediteranskih kultura na Viru su najprisutnije vinova loza i smokva. Tek u posljednje vrijeme značajnije se javljaju nasadi maslina koje se u prošlosti nisu intenzivnije uzgajale, ponajprije radi utjecaja jake bure.

Fauna otoka Vira obiluje raznim vrstama. Mogu se pronaći razne vrste gmazova od bjelouške, riđovke, blavora do najotrovnije europske zmije poskoka. Na otoku živi i više vrsta ptica kao što su vrapci, kosovi, grlice, vrane, svrake, jarebice, galebi i dr. Fazani, koji su doneseni na otok, također čine značajan dio životinjske populacije. Od sisavaca na otoku žive zečevi, kune, poljski miševi, čagljevi i dr. I morski akvatorij oko otoka Vira je bogat životinjskim vrstama od raznih vrsta školjkaša, mekušaca i rakova do raznih vrsta riba.

Znamenitosti
Na Viru se nalaze određeni objekti od kojih svaki ima poseban kulturno-povijesni značaj za ovaj otok. Crkva svetog Ivana Krstitelja datira iz vremena 13./14. stoljeća. Ovaj romanički sakralni objekt je pravokutnog oblika s polukružnom apsidom. Ranije, prije izgradnje današnje Župne crkve sv. Jurja, ona je imala funkciju župne crkve. Oko ove crkve izgrađeno je groblje tako da se ona danas koristi kao grobljanska crkva. Restauracija i zaštita crkve sv. Ivana Krstitelja, pod stručnim nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, obavljena je u razdoblju od 1996. do 1998. godine, kada je iznad pročelja dodana i takozvana preslica sa zvonom.

Jedna od najpoznatijih znamenitosti otoka Vira je venecijanska utvrda Kaštelina koja se nalazi na predjelu zvanom Kozjak. Ovaj fortifikacijski objekt je, po svemu sudeći, izgrađen početkom 17. stoljeća. Mletačke vlasti su ga izgradile u svrhu zaštite stanovništva Ninskog kraja i Vira od uskoka i napada Turaka, koji u to doba nadiru prema ovom području. Dio tog fortifikacijskog objekta sačuvan je do danas. Na pročelju Kašteline sačuvani grbovi venecijanskih obitelji generalnih providura za Dalmaciju, koji su upravljali ovim krajem u to vrijeme. Na sjevernoj kuli nalazi se dijelom oštećeni krilati lav, simbol Republike Venecije. Rekonstrukcija ove utvrde obavljena je u razdoblju od svibnja 2001. do travnja 2002. godine.
Župna crkva svetog Jurja izgrađena je 1845. godine na temeljima starije istoimene crkvice koja, prema procjenama, datira iz vremena oko 12. ili 13. stoljeća. Ova crkva je jednobrodna građevina s pravokutnom sakristijom koja se nalazi na njenom začelju. Uz crkvu je smješten i kameni zvonik koji je izgrađen 1937./38. godine. Vrh zvonika je bio srušen u Drugom svjetskom ratu od strane njemačkih okupacijskih snaga te je, nakon rata, obnovljen 1959. godine.

Pomorski svjetionik Vir je izgrađen 1881. godine na jugozapadnoj obali otoka Vira. Ovaj je svjetionik tipičan primjer velikih svjetionika koji su se u 19. st. gradili na istočnoj jadranskoj obali i jedan je od 50-tak sličnih svjetionika koji su izgrađeni u tom razdoblju. Sve do novijeg doba i automatizacije rada svjetionika on je imao posadu, odnosno, svjetioničari su s obiteljima živjeli na njemu i obavljali svoje svakodnevne poslove kako bi svjetionik besprijekorno funkcionirao. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u ovom su svjetioniku svoju bazu imali antifašistički borci koji su održavali vezu između partizanskih jedinica na kopnu i na otoku Molatu. Svjetionik je iz odmazde bio porušen 1944. godine od strane njemačkih okupacijskih snaga. Obnovljen je nakon rata i nanovo stavljen u funkciju 1950. godine. Danas na njemu nema posade, a njegov rad je automatiziran. Svjetionik se nalazi na geografskoj poziciji 44°18,2' N / 015°19' E. Visina kule svjetionika iznosi 21 metar, a domet svijetla 11 nautičkih milja.

Most je svakako najvažniji objekt za razvoj otoka Vira. Povezivanjem Vira s kopnom izgubila se ovisnost o brodskim linijama i uvelike poboljšala komunikacijska povezanost s ostatkom svijeta. Ta komunikacijska povezanost direktno je utjecala na daljnji smjer razvoja Vira. Gradnja Virskog mosta započela je 1974. godine, a u promet je pušten 24. travnja 1976. godine. Radi se o lučnom mostu duljine 378 metara koji počiva na devet betonskih nosivih stupova i dva dodatna u nasipima na krajevima mosta. To je jedan od najduljih mostova takve vrste izgrađenih kod nas u to vrijeme. Nema sumnje da je izgradnja ovog mosta doprinijela kvaliteti života na otoku i njegovom sveukupnom razvitku. Osim toga, most je već od svoje izgradnje, uz utvrdu Kaštelina, svjetionik i crkve sv. Ivana Krstitelja i sv. Jurja,  postao svojevrstan reprezentant otoka koji se može pronaći na gotovo svakom promidžbenom materijalu vezanom uz ovu otočnu općinu.

Od ostalih znamenitosti mogu se istaknuti ostaci nekoliko starih crkvica koji još nisu u potpunosti istraženi i zaštićeni. Na vrhu brda Bandira mogu se vidjeti temelji crkve sv. Jurja čija gradnja datira u razdoblje između 12. i 15. stoljeća. Ovo je malena jednobrodna građevina s polukružnom apsidom. U njenoj blizini vidljivi su ostaci ilirske gradine. Crkvica sv. Nikole je sakralni objekt koji je sačuvan u temeljima, a koji su danas prekriveni asfaltom u blizini turističkog ureda na početku pristaništa (mula). Ova se crkvica vremenski može smjestiti u 13. ili 14. stoljeće. Više o njoj će se znati nakon što budu adekvatno istraženi njeni ostaci, a za što postoje ozbiljne namjere. Najmanje se zna o ostacima još jedne crkve i to one na predjelu Smratine, a to je crkva sv. Martina uz koju su pronađene ljudske kosti pa se pretpostavlja da je uz nju u davna vremena bilo smješteno i groblje. I na ovom su lokalitetu potrebna detaljnija arheološka istraživanja. Znatno starije arheološke ostatke predstavljaju grobni humci ili tumuli iz vremena ilirskog plemena Liburna. Tumuli se nalaze na potezu Gračić-Križica-Gajine, zatim na području između brda Streljevca i Vranjaka i tumul na brdu Vranjak. Na predjelu Smratine uočeni su kremeni artefakti iz doba paleolitika, međutim čitavo područje još uvijek nije arheološki obrađeno. Na ovom se području nalaze i ostaci srednjovjekovne crkve sv. Martina. Spomena je posebno vrijedan i lokalitet Gradina, kao prapovijesno nalazište koje se nalazi u predjelu zvano Gaj uz sjevernu obalu otoka. Ovo nalazište je slično gradini na brdu Bandira. Oko Vira postoji i nekoliko još nedovoljno istraženih podmorskih arheoloških lokaliteta u uvali Srpljica i između uvala Rasovača i Stinice.

...
(352) 22.01.'18 | 15.01.'18 | 04.01.'18 | 03.01.'18 | 22.12.'17 | 11.12.'17 | 08.12.'17 | 05.12.'17 | 01.12.'17 | 30.11.'17 | 21.11.'17 | 09.11.'17 | 20.10.'17 | 03.10.'17 | 11.09.'17 | 01.09.'17 | 21.08.'17 | 16.08.'17 | 14.08.'17 | 25.07.'17 | 17.07.'17 | 30.06.'17 | 29.06.'17 | 13.06.'17 | 19.05.'17 | 18.05.'17 | 15.05.'17 | 09.05.'17 | 03.05.'17 | 02.05.'17 | 25.04.'17 | 19.04.'17 | 14.04.'17 | 12.04.'17 | 11.04.'17 | 07.04.'17 | 04.04.'17 | 31.03.'17 | 28.03.'17 | 20.03.'17 | 15.03.'17 | 10.03.'17 | 02.03.'17 | 21.02.'17 | 15.02.'17 | 04.01.'17 | 30.12.'16 | 29.12.'16 | 30.11.'16 | 29.11.'16 | 25.11.'16 | 22.11.'16 | 15.11.'16 | 02.11.'16 | 11.10.'16 | 29.09.'16 | 06.09.'16 | 01.09.'16 | 24.08.'16 | 23.08.'16 | 17.08.'16 | 09.08.'16 | 21.06.'16 | 06.06.'16 | 31.05.'16 | 23.05.'16 | 26.04.'16 | 19.04.'16 | 30.03.'16 | 21.03.'16 | 10.03.'16 | 08.03.'16 | 04.03.'16 | 24.02.'16 | 11.02.'16 | 04.02.'16 | 03.02.'16 | 02.02.'16 | 01.02.'16 | 26.01.'16 | 20.01.'16 | 12.01.'16 | 07.01.'16 | 05.01.'16 | 31.12.'15 | 30.12.'15 | 29.12.'15 | 24.12.'15 | 18.12.'15 | 16.12.'15 | 10.12.'15 | 09.12.'15 | 01.12.'15 | 26.11.'15 | 09.11.'15 | 03.11.'15 | 29.09.'15 | 25.09.'15 | 23.09.'15 | 16.09.'15 | 09.09.'15 | 08.09.'15 | 01.09.'15 | 18.08.'15 | 13.08.'15 | 11.08.'15 | 28.07.'15 | 16.06.'15 | 10.06.'15 | 05.06.'15 | 19.05.'15 | 11.05.'15 | 05.05.'15 | 29.04.'15 | 27.04.'15 | 21.04.'15 | 20.04.'15 | 17.04.'15 | 16.04.'15 | 08.04.'15 | 07.04.'15 | 02.04.'15 | 01.04.'15 | 31.03.'15 | 24.03.'15 | 17.03.'15 | 11.03.'15 | 10.03.'15 | 05.03.'15 | 26.02.'15 | 09.02.'15 | 03.02.'15 | 22.01.'15 | 21.01.'15 | 08.01.'15 | 05.01.'15 | 31.12.'14 | 30.12.'14 | 29.12.'14 | 23.12.'14 | 22.12.'14 | 18.12.'14 | 16.12.'14 | 15.12.'14 | 12.12.'14 | 11.12.'14 | 09.12.'14 | 04.12.'14 | 20.11.'14 | 17.11.'14 | 05.11.'14 | 30.10.'14 | 24.10.'14 | 17.10.'14 | 09.10.'14 | 30.09.'14 | 24.09.'14 | 11.09.'14 | 08.09.'14 | 05.09.'14 | 21.08.'14 | 18.08.'14 | 14.08.'14 | 01.08.'14 | 17.07.'14 | 14.07.'14 | 02.07.'14 | 01.07.'14 | 18.06.'14 | 03.06.'14 | 23.05.'14 | 20.05.'14 | 19.05.'14 | 16.05.'14 | 14.05.'14 | 12.05.'14 | 09.05.'14 | 08.05.'14 | 07.05.'14 | 05.05.'14 | 28.04.'14 | 23.04.'14 | 03.04.'14 | 02.04.'14 | 31.03.'14 | 17.03.'14 | 11.03.'14 | 07.03.'14 | 06.03.'14 | 05.03.'14 | 04.03.'14 | 03.03.'14 | 17.02.'14 | 13.02.'14 | 12.02.'14 | 06.02.'14 | 05.02.'14 | 03.02.'14 | 31.01.'14 | 29.01.'14 | 28.01.'14 | 27.01.'14 | 24.01.'14 | 21.01.'14 | 20.01.'14 | 17.01.'14 | 16.01.'14 | 15.01.'14 | 14.01.'14 | 13.01.'14 | 09.01.'14 | 03.01.'14 | 31.12.'13 | 20.12.'13 | 18.12.'13 | 16.12.'13 | 04.12.'13 | 02.12.'13 | 25.11.'13 | 11.11.'13 | 18.10.'13 | 02.10.'13 | 24.09.'13 | 05.09.'13 | 02.09.'13 | 26.08.'13 | 08.08.'13 | 12.07.'13 | 19.06.'13 | 11.06.'13 | 31.05.'13 | 23.05.'13 | 21.05.'13 | 20.05.'13 | 17.05.'13 | 15.05.'13 | 14.05.'13 | 07.05.'13 | 03.05.'13 | 26.04.'13 | 22.04.'13 | 19.04.'13 | 18.04.'13 | 10.04.'13 | 05.04.'13 | 04.04.'13 | 02.04.'13 | 27.03.'13 | 19.03.'13 | 14.03.'13 | 13.03.'13 | 11.03.'13 | 07.03.'13 | 27.02.'13 | 25.02.'13 | 22.02.'13 | 21.02.'13 | 08.02.'13 | 05.02.'13 | 01.02.'13 | 29.01.'13 | 24.01.'13 | 23.01.'13 | 08.01.'13 | 07.01.'13 | 03.01.'13 | 02.01.'13 | 27.12.'12 | 21.12.'12 | 05.12.'12 | 26.11.'12 | 20.11.'12 | 19.11.'12 | 13.11.'12 | 08.11.'12 | 07.11.'12 | 30.10.'12 | 25.10.'12 | 22.10.'12 | 18.10.'12 | 16.10.'12 | 04.10.'12 | 03.10.'12 | 02.10.'12 | 27.09.'12 | 05.09.'12 | 03.09.'12 | 29.08.'12 | 16.08.'12 | 07.08.'12 | 01.08.'12 | 31.07.'12 | 23.07.'12 | 19.07.'12 | 18.07.'12 | 17.07.'12 | 29.06.'12 | 26.06.'12 | 12.06.'12 | 11.06.'12 | 05.06.'12 | 29.05.'12 | 28.05.'12 | 23.05.'12 | 22.05.'12 | 15.05.'12 | 08.05.'12 | 03.05.'12 | 30.04.'12 | 25.04.'12 | 20.04.'12 | 19.04.'12 | 02.04.'12 | 19.03.'12 | 09.03.'12 | 07.03.'12 | 06.03.'12 | 01.03.'12 | 29.02.'12 | 02.02.'12 | 24.01.'12 | 19.01.'12 | 03.01.'12 | 28.12.'11 | 22.12.'11 | 21.12.'11 | 09.12.'11 | 08.12.'11 | 23.11.'11 | 11.11.'11 | 09.11.'11 | 25.10.'11 | 05.10.'11 | 04.10.'11 | 27.09.'11 | 21.09.'11 | 20.09.'11 | 31.08.'11 | 29.08.'11 | 24.08.'11 | 23.08.'11 | 18.08.'11 | 17.08.'11 | 10.08.'11 | 09.08.'11 | 02.08.'11 | 14.07.'11 | 12.07.'11 | 05.07.'11 | 30.06.'11 | 29.06.'11 | 28.06.'11 |
Web: http://www.vir.hr/
Email Vir  
  RSS Vir  RSS  Facebook Vir  Vir  Twitter Vir  OpcinaVir  You Tube Vir  opcinavir
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013