linkovi
Projekt podržali
JOSIPDOL GRB
Povijesni razvoj

Općina Josipdol je kao jedinica lokalne samouprave osnovana 1992. godine prema Zakonu o područjima županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj (NN90/1992 ) i tada je u svom sastavu imala 21 naselje, i to: Carevo Polje, Cerovnik, Gerovo Tounjsko, Istočni Trojvrh, Josipdol, Kamenica Skradnička, Modruš, Munjava Modruška, Munjava, Oštarije, Potok Tounjski, Rebrovići, Salopeki Modruški, Skradnik, Sabljaki Modruški, Tounj, Trojvrh, Tržić Tounjski, Vajin Vrh, Vojnovac, Zdenac.
Općina Josipdol se prije nalazila u sastavu bivše Općine Ogulin koja je pripadala Zajednici Općina Rijeka. Reformom sustava lokalne samouprave u RH Općina Josipdol izdvaja se iz bivše Općine Ogulin u samostalnu lokalnu jedinicu. Sve općine i grad Ogulin po novom teritorijalnom ustroju pripadaju Karlovačkoj Županiji.
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1997. godine ( NN 10/2007) iz sastava općine Josipdol izdvajaju se naselja; Gerovo Tounjsko, Kamenica Skradnička, Potok Tounjski, Rebrovići, Tounj, Tržić Tounjski, Zdenac, te se formira nova općina Tounj.

Osnovna obilježja

Općina Josipdol je jedna od 16 općina Karlovačke Županije.
Nalazi se u Ogulinskoj regiji čije je središte u gradu Ogulinu, a koje obuhvaća grad Ogulin, Općine Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko.
Središte Općine je naselje Josipdol.
Općina Josipdol ima u svom sastavu 14 naselja, i to; Carevo Polje, Cerovnik, Istočni Trojvrh, Josipdol, Modruš, Munjava, Munjava Modruška, Oštarije, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Skradnik, Trojvrh, Vajin Vrh i Vojnovac.
Općina Josipdol, prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi (NN 86/2008) nalazi se u drugoj skupini područja posebne državne skrbi.
Površina Općine Josipdol iznosi 165,38 km 2.
Prema popisu stanovnika , stanova i kućanstava 2001. godine na području općine je živjelo 3987 stanovnika, stanova za stalno stanovanje bilo je 1808, kućanstava 1370, a gustoća naseljenosti je 24 stanovnika/km2.
Opća obilježja demografske slike je pad stanovništva uvjetovan prirodnim padom i iseljavanjem stanovništva (pogotovo nakon 1991.godine), starenje stanovništva i nezaposlenost stanovništva.
Društvene djelatnosti razvijene su u dva veća naselja, i to u Josipdolu i Oštarijama.
Na području Općine Josipdol osnovana je Osnovna škola Josipdol sa područnim razrednima odjelima u Oštarijama (I-VIII razred), Modrušu, Skradniku i Vojnovcu (I-IV razred), te područna škola «Lucija Capan» (I-VIII razred) koja se nalazi u Tounju (Općina Tounj).
1995. godine osnovan je Dječji vrtić u Josipdolu koji je radio u razdoblju od 01. prosinca 1995. do 1. prosinca 1996. godine koji je zatvoren zbog veoma malog broja djece. U rujnu 2000. godine Dječji vrtić Josipdol ponovno je otvoren, te isti trenutno pohađa 65-tero djece.
Ambulante opće medicine postoje u Josipdolu i Oštarijama. U istim naseljima postoji i po jedna stomatološka amubulanta. U Josipdolu je organiziran tim Hitne medicinske pomoći.
Stanje gospodarstva Općine Josipdol, kao i Karlovačke županije iznimno je teško. Takvo stanje rezultat je poglavito radno - intenzivne proizvodnje, zastarjele tehnologije i izostanka investiranja još iz predratnog vremena.
Ratno razdoblje potenciralo je i pogoršalo predratno stanje. Velike izravne ratne štete umrtvile su raspoložive resurse i onesposobile gospodarske kapacitete. Produljeno stanje ni rata ni mira, prometne izoliranosti, bijega kapitala i ljudskih resursa, pogubno je utjecalo ne samo na razvoj gospodarstva već i na razvijenost u svim područjima djelatnosti.
Nagli pad zaposlenosti u gospodarstvu u odnosu na 1990. godinu izravna je posljedica naslijeđa iz prošlosti, ratnih i poratnih zbivanja, tegobnog prijelaza na tržišni gospodarski ustroj i poduzetničkog okruženja.
Na području općine registrirano je 33 poduzeća, te 54 obrtnika. U općini Josipdol zaposleno je 290 ljudi.
Prometni položaj Općine Josipdol je povoljan, jer kroz središte naselja Josipdol prolaze dva prometna pravca, državna cesta D-23-Duga Resa-Josipdol-Senj i D-42-Ogulin-Josipdol-Saborsko-Poljanak. Kroz općinu prolazi i autocesta A1-Bosiljevo-Split-Dubrovnik.
Kroz područje Općine Josipdol prolazi glavna magistralna želježnička pruga Zagreb-Karlovac-Oštarije-Ogulin-Rijeka i pomoćna magistralna želježnička pruga Oštarije-Knin-Split. Planirana je trasa nove brdske željezničke pruge Karlovac –Josipdol - Drežnica - Rijeka.


Tijela Općine Josipdol

Do stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/01) tijela općine Josipdol su Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo, Općinsko Poglavarstvo i Općinski Načelnik, kao izvršna tijela.
Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/01) Općinsko Poglavarstvo kao izvršno tijelo je ukinuto, te je izvršno tijelo čini Općinski načelnik koji je po prvi puta izabran na neposrednim izborima.Predstavničko tijelo – Općinsko Vijeće

Nadležnost Općinskog vijeća, sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) je donošenje statuta jedinice lokalne samouprave, donošenje odluka i drugih općih akata kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, osnivanje i biranje članova radnih tijela općinskog vijeća te njihovo razrješenje, uređivanje ustrojstva i djelokruga upravnih tijela jedinica lokalne samouprave, osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave, obavljanje i drugih poslova koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
Temeljem članka 21. Statuta Općine Josipdol ( Glasnik Karlovačke Županije 25/01,26/06) Općinsko vijeće:
1. Donosi Statut Općine,
2. Donosi Odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
3. Bira i razrješuje načelnika i njegove zamjenike, te članove Općinskog Poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima o ovim Statutom
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog Vijeća.


Općinsko Vijeće Općine Josipdol broj 13 članova, od kojih je 1 vijećnik predstavnik srpske nacionalne manjine.
Trenutni sastav općinskog vijeća broji 14 članova iz razloga što na provedenim lokalnim izborima nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutarnom Odlukom o određivanju broja predstavnika nacionalnih manjina u Općinsko vijeće Općine Josipdol, pa se broj članova općinskog vijeća povećava za jednog člana na način da se izabere temeljem članka 10. Zakona o izborima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07).

Vijećnici Općinskog vijeća su:
- Bokulić Damir, NOL nositelja Damir Bokulića
- Bokulić Zdravko, SDP-HNS
- Božičević Anton, ing. prom., HSP
- Duić Josip, HDZ
- Galić Dubravko, dipl. ing. prom., HDZ
- Gerić Mate, HDZ
- Jandrlić Zdravko, prof., HDZ
- Kesner Renata, dipl.oec., NOL nositelja Damir Bokulića
- Miščević Nikola, HDZ, predstavnik srpske nacionalne manjine
- Puškarić Anton, HDZ
- Vidoš Ivica, HDZ
- Vukelić Josip, ing.elekr., HDZ
- Vuković Davor, dipl.ing. prom., HDZ
- Žanić Danica, HDZ

Statutom Općine Josipdol propisano je da općinsko vijeće ima jednog predsjednika i jednog zamjenika.
Dužnost predsjednika Općinskog Vijeća obnaša Zdravko Jandrlić, po zanimanju profesor, zaposlen u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanja, a dužnost zamjenika predsjednika obnaša Josip Duić, invalid domovinskog rata i umirovljenik. I predsjednik i zamjenik članovi su Hrvatske demokratske zajednice.
Tajnički poslovi za Općinsko vijeće obavljaju se u sustavu Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno Pravilnikom je propisano da je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela po dužnosti i tajnik općinskog vijeća i općinskog Poglavarstva.
Sjednice Općinskog Vijeća održavaju se, u pravilu svaka tri mjeseca, odnosno u skladu s odrebama članka 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).
Općinsko vijeće donosi Odluke u skladu sa svojom nadležnošću propisanoj u zakonu i statutu, a to su u prvom redu
- Statut Općine Josipdol,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Proračun,
- Godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
- Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
- Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i njegovo/vih zamjenika,
- Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine Josipdol
- Odluke kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine Josipdol
- Odluke kojima se osnivaju i biraju članovi radnih tijela,
- Odluke kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
- Odluke o osnivanju javnih ustavnova za obavljanje djelatnosti od interesa za općinu Josipdol,
- Sve druge opće akte koji su u nadležnosti predstavničkog tijela.

U sastavu Općinskog vijeća, temeljem Statuta imenovani su slijedeći odbori:
- Mandatno Povjerenstvo
- Odbor za izbor i imenovanja
- Odbor za financije i proračun
- Odbor za Statut i poslovnik
- Odbor za gospodarstvo i poljodjelstvo
- Odbor za društvene djelatnosti
...
(750) 25.07.'24 | 01.07.'24 | 31.05.'24 | 20.05.'24 | 17.05.'24 | 16.05.'24 | 15.05.'24 | 14.05.'24 | 10.05.'24 | 09.05.'24 | 26.04.'24 | 08.04.'24 | 05.04.'24 | 02.04.'24 | 28.03.'24 | 27.03.'24 | 26.03.'24 | 25.03.'24 | 22.03.'24 | 21.03.'24 | 20.03.'24 | 18.03.'24 | 14.03.'24 | 11.03.'24 | 01.03.'24 | 15.02.'24 | 14.02.'24 | 29.01.'24 | 23.01.'24 | 22.01.'24 | 17.01.'24 | 16.01.'24 | 03.01.'24 | 22.12.'23 | 21.12.'23 | 13.12.'23 | 11.12.'23 | 08.12.'23 | 05.12.'23 | 30.11.'23 | 27.11.'23 | 24.11.'23 | 21.11.'23 | 20.11.'23 | 17.11.'23 | 24.10.'23 | 20.10.'23 | 13.10.'23 | 10.10.'23 | 26.09.'23 | 12.09.'23 | 11.09.'23 | 31.08.'23 | 21.08.'23 | 10.08.'23 | 07.08.'23 | 27.07.'23 | 26.07.'23 | 25.07.'23 | 19.07.'23 | 14.07.'23 | 06.07.'23 | 04.07.'23 | 03.07.'23 | 30.06.'23 | 29.06.'23 | 21.06.'23 | 07.06.'23 | 06.06.'23 | 05.06.'23 | 02.06.'23 | 01.06.'23 | 31.05.'23 | 29.05.'23 | 26.05.'23 | 25.05.'23 | 22.05.'23 | 19.05.'23 | 18.05.'23 | 27.04.'23 | 25.04.'23 | 24.04.'23 | 21.04.'23 | 07.04.'23 | 31.03.'23 | 30.03.'23 | 29.03.'23 | 27.03.'23 | 24.03.'23 | 22.03.'23 | 21.03.'23 | 17.03.'23 | 10.03.'23 | 09.03.'23 | 07.03.'23 | 03.03.'23 | 02.03.'23 | 01.03.'23 | 28.02.'23 | 24.02.'23 | 22.02.'23 | 15.02.'23 | 02.02.'23 | 19.01.'23 | 05.01.'23 | 02.01.'23 | 27.12.'22 | 15.12.'22 | 13.12.'22 | 12.12.'22 | 22.11.'22 | 02.11.'22 | 21.10.'22 | 20.10.'22 | 19.10.'22 | 18.10.'22 | 17.10.'22 | 26.09.'22 | 23.09.'22 | 22.09.'22 | 21.09.'22 | 19.09.'22 | 16.09.'22 | 07.09.'22 | 06.09.'22 | 02.09.'22 | 24.08.'22 | 19.08.'22 | 18.08.'22 | 16.08.'22 | 22.07.'22 | 21.07.'22 | 20.07.'22 | 05.07.'22 | 01.07.'22 | 23.06.'22 | 20.06.'22 | 17.06.'22 | 15.06.'22 | 14.06.'22 | 08.06.'22 | 07.06.'22 | 02.06.'22 | 01.06.'22 | 31.05.'22 | 20.05.'22 | 19.05.'22 | 17.05.'22 | 16.05.'22 | 13.05.'22 | 12.05.'22 | 10.05.'22 | 04.05.'22 | 03.05.'22 | 02.05.'22 | 27.04.'22 | 26.04.'22 | 19.04.'22 | 05.04.'22 | 04.04.'22 | 01.04.'22 | 30.03.'22 | 21.03.'22 | 17.03.'22 | 16.03.'22 | 15.03.'22 | 09.03.'22 | 04.03.'22 | 02.03.'22 | 16.02.'22 | 10.02.'22 | 01.02.'22 | 31.01.'22 | 26.01.'22 | 19.01.'22 | 12.01.'22 | 27.12.'21 | 13.12.'21 | 09.12.'21 | 07.12.'21 | 03.12.'21 | 30.11.'21 | 02.11.'21 | 08.10.'21 | 28.09.'21 | 24.09.'21 | 23.09.'21 | 17.09.'21 | 16.09.'21 | 08.09.'21 | 06.09.'21 | 02.09.'21 | 09.08.'21 | 06.08.'21 | 27.07.'21 | 26.07.'21 | 21.07.'21 | 20.07.'21 | 19.07.'21 | 16.07.'21 | 15.07.'21 | 14.07.'21 | 13.07.'21 | 12.07.'21 | 09.07.'21 | 08.07.'21 | 23.06.'21 | 10.06.'21 | 09.06.'21 | 28.05.'21 | 27.05.'21 | 26.05.'21 | 24.05.'21 | 20.05.'21 | 19.05.'21 | 17.05.'21 | 14.05.'21 | 13.05.'21 | 12.05.'21 | 11.05.'21 | 10.05.'21 | 07.05.'21 | 06.05.'21 | 05.05.'21 | 04.05.'21 | 03.05.'21 | 30.04.'21 | 22.04.'21 | 20.04.'21 | 07.04.'21 | 06.04.'21 | 01.04.'21 | 31.03.'21 | 19.03.'21 | 16.03.'21 | 10.03.'21 | 09.03.'21 | 22.02.'21 | 19.02.'21 | 10.02.'21 | 05.01.'21 | 21.12.'20 | 14.12.'20 | 11.12.'20 | 08.12.'20 | 30.11.'20 | 27.11.'20 | 16.11.'20 | 12.11.'20 | 11.11.'20 | 06.11.'20 | 04.11.'20 | 03.11.'20 | 02.11.'20 | 29.10.'20 | 27.10.'20 | 26.10.'20 | 21.10.'20 | 19.10.'20 | 15.10.'20 | 05.10.'20 | 28.09.'20 | 24.09.'20 | 23.09.'20 | 22.09.'20 | 21.09.'20 | 18.09.'20 | 17.09.'20 | 16.09.'20 | 14.09.'20 | 10.09.'20 | 09.09.'20 | 08.09.'20 | 03.09.'20 | 27.08.'20 | 26.08.'20 | 21.08.'20 | 07.08.'20 | 06.08.'20 | 04.08.'20 | 23.07.'20 | 20.07.'20 | 17.07.'20 | 15.07.'20 | 13.07.'20 | 10.07.'20 | 09.07.'20 | 08.07.'20 | 07.07.'20 | 06.07.'20 | 02.07.'20 | 29.06.'20 | 25.06.'20 | 10.06.'20 | 08.06.'20 | 04.06.'20 | 03.06.'20 | 01.06.'20 | 28.05.'20 | 25.05.'20 | 15.05.'20 | 06.05.'20 | 27.04.'20 | 24.04.'20 | 23.04.'20 | 22.04.'20 | 21.04.'20 | 20.04.'20 | 16.04.'20 | 15.04.'20 | 14.04.'20 | 10.04.'20 | 02.04.'20 | 01.04.'20 | 30.03.'20 | 27.03.'20 | 26.03.'20 | 24.03.'20 | 23.03.'20 | 20.03.'20 | 19.03.'20 | 18.03.'20 | 17.03.'20 | 16.03.'20 | 11.03.'20 | 10.03.'20 | 09.03.'20 | 06.03.'20 | 20.02.'20 | 19.02.'20 | 18.02.'20 | 17.02.'20 | 13.02.'20 | 12.02.'20 | 10.02.'20 | 05.02.'20 | 03.02.'20 | 24.01.'20 | 22.01.'20 | 17.01.'20 | 27.12.'19 | 24.12.'19 | 23.12.'19 | 18.12.'19 | 13.12.'19 | 09.12.'19 | 05.12.'19 | 28.11.'19 | 22.11.'19 | 21.11.'19 | 19.11.'19 | 12.11.'19 | 11.11.'19 | 21.10.'19 | 18.10.'19 | 16.10.'19 | 07.10.'19 | 04.10.'19 | 02.10.'19 | 26.09.'19 | 17.09.'19 | 16.09.'19 | 23.08.'19 | 13.08.'19 | 12.08.'19 | 07.08.'19 | 06.08.'19 | 31.07.'19 | 30.07.'19 | 29.07.'19 | 25.07.'19 | 24.07.'19 | 22.07.'19 | 19.07.'19 | 17.07.'19 | 12.07.'19 | 26.06.'19 | 24.06.'19 | 13.06.'19 | 07.06.'19 | 29.05.'19 | 22.05.'19 | 21.05.'19 | 20.05.'19 | 17.05.'19 | 15.05.'19 | 10.05.'19 | 06.05.'19 | 03.05.'19 | 23.04.'19 | 11.04.'19 | 01.04.'19 | 22.03.'19 | 21.03.'19 | 20.03.'19 | 18.03.'19 | 14.03.'19 | 05.03.'19 | 04.03.'19 | 01.03.'19 | 20.02.'19 | 12.02.'19 | 31.01.'19 | 18.01.'19 | 10.01.'19 | 24.12.'18 | 14.12.'18 | 11.12.'18 | 29.11.'18 | 22.11.'18 | 19.11.'18 | 16.11.'18 | 15.11.'18 | 12.11.'18 | 08.11.'18 | 22.10.'18 | 19.10.'18 | 18.10.'18 | 17.10.'18 | 16.10.'18 | 15.10.'18 | 05.10.'18 | 20.09.'18 | 19.09.'18 | 23.08.'18 | 08.08.'18 | 07.08.'18 | 06.08.'18 | 03.08.'18 | 30.07.'18 | 26.07.'18 | 19.07.'18 | 18.07.'18 | 12.07.'18 | 29.06.'18 | 27.06.'18 | 22.06.'18 | 18.06.'18 | 12.06.'18 | 25.05.'18 | 24.05.'18 | 22.05.'18 | 11.05.'18 | 08.05.'18 | 07.05.'18 | 04.05.'18 | 03.05.'18 | 24.04.'18 | 23.04.'18 | 17.04.'18 | 09.04.'18 | 03.04.'18 | 28.03.'18 | 26.03.'18 | 23.03.'18 | 22.03.'18 | 19.03.'18 | 15.03.'18 | 09.03.'18 | 07.03.'18 | 06.03.'18 | 05.03.'18 | 27.02.'18 | 22.02.'18 | 16.02.'18 | 15.02.'18 | 14.02.'18 | 09.02.'18 | 08.02.'18 | 05.02.'18 | 30.01.'18 | 29.01.'18 | 22.01.'18 | 19.01.'18 | 16.01.'18 | 29.12.'17 | 27.12.'17 | 13.12.'17 | 08.12.'17 | 01.12.'17 | 30.11.'17 | 29.11.'17 | 24.11.'17 | 21.11.'17 | 20.11.'17 | 16.11.'17 | 10.11.'17 | 08.11.'17 | 03.11.'17 | 02.11.'17 | 26.10.'17 | 25.10.'17 | 17.10.'17 | 16.10.'17 | 11.10.'17 | 09.10.'17 | 05.10.'17 | 03.10.'17 | 02.10.'17 | 27.09.'17 | 25.09.'17 | 21.09.'17 | 13.09.'17 | 07.09.'17 | 05.09.'17 | 04.09.'17 | 21.08.'17 | 14.08.'17 | 07.08.'17 | 31.07.'17 | 21.07.'17 | 18.07.'17 | 30.06.'17 | 29.06.'17 | 27.06.'17 | 21.06.'17 | 05.06.'17 | 30.05.'17 | 23.05.'17 | 22.05.'17 | 18.05.'17 | 17.05.'17 | 09.05.'17 | 04.05.'17 | 02.05.'17 | 24.04.'17 | 18.04.'17 | 10.04.'17 | 05.04.'17 | 27.03.'17 | 23.03.'17 | 21.03.'17 | 20.03.'17 | 17.03.'17 | 02.03.'17 | 27.02.'17 | 22.02.'17 | 17.02.'17 | 13.02.'17 | 10.02.'17 | 07.02.'17 | 06.02.'17 | 03.02.'17 | 23.01.'17 | 16.01.'17 | 11.01.'17 | 10.01.'17 | 09.01.'17 | 05.01.'17 | 30.12.'16 | 27.12.'16 | 29.11.'16 | 23.11.'16 | 07.11.'16 | 04.11.'16 | 02.11.'16 | 27.10.'16 | 21.10.'16 | 20.10.'16 | 19.10.'16 | 14.10.'16 | 11.10.'16 | 07.10.'16 | 30.09.'16 | 29.09.'16 | 28.09.'16 | 26.09.'16 | 23.09.'16 | 22.09.'16 | 21.09.'16 | 16.09.'16 | 02.09.'16 | 01.09.'16 | 12.08.'16 | 11.08.'16 | 10.08.'16 | 08.08.'16 | 29.07.'16 | 27.07.'16 | 11.07.'16 | 07.07.'16 | 28.06.'16 | 17.06.'16 | 16.06.'16 | 03.06.'16 | 30.05.'16 | 27.05.'16 | 25.05.'16 | 24.05.'16 | 18.05.'16 | 06.05.'16 | 02.05.'16 | 22.04.'16 | 15.04.'16 | 11.04.'16 | 07.04.'16 | 29.03.'16 | 22.03.'16 | 18.03.'16 | 10.03.'16 | 07.03.'16 | 24.02.'16 | 17.02.'16 | 08.02.'16 | 01.02.'16 | 28.01.'16 | 22.01.'16 | 18.01.'16 | 12.01.'16 | 11.01.'16 | 04.01.'16 | 30.12.'15 | 28.12.'15 | 21.12.'15 | 16.12.'15 | 09.12.'15 | 08.12.'15 | 04.12.'15 | 03.12.'15 | 19.11.'15 | 16.11.'15 | 13.11.'15 | 12.11.'15 | 02.11.'15 | 30.10.'15 | 22.10.'15 | 19.10.'15 | 14.10.'15 | 15.09.'15 | 04.09.'15 | 31.08.'15 | 21.08.'15 | 17.08.'15 | 12.08.'15 | 11.08.'15 | 10.08.'15 | 06.08.'15 | 23.07.'15 | 22.07.'15 | 17.07.'15 | 14.07.'15 | 26.06.'15 | 24.06.'15 | 15.06.'15 | 05.06.'15 | 01.06.'15 | 26.05.'15 | 27.04.'15 | 24.04.'15 | 21.04.'15 | 20.04.'15 | 17.04.'15 | 07.04.'15 | 31.03.'15 | 27.03.'15 | 23.03.'15 | 16.03.'15 | 05.03.'15 | 04.03.'15 | 03.03.'15 | 02.03.'15 | 12.02.'15 | 09.02.'15 | 23.01.'15 | 29.12.'14 | 23.12.'14 | 16.12.'14 | 09.12.'14 | 26.11.'14 | 17.11.'14 | 03.11.'14 | 28.10.'14 | 24.10.'14 | 09.10.'14 | 07.10.'14 | 02.10.'14 | 05.09.'14 | 16.07.'14 | 06.05.'14 | 05.05.'14 | 25.02.'14 | 12.02.'14 | 10.02.'14 | 16.12.'13 | 21.11.'13 | 11.11.'13 | 21.10.'13 | 07.10.'13 | 18.09.'13 | 09.09.'13 | 02.09.'13 | 30.08.'13 | 16.08.'13 | 13.08.'13 | 12.08.'13 | 06.08.'13 | 31.07.'13 | 19.07.'13 | 12.07.'13 | 10.06.'13 | 27.05.'13 | 23.05.'13 | 16.04.'13 | 15.04.'13 | 09.04.'13 | 26.03.'13 | 25.03.'13 | 22.03.'13 | 19.03.'13 | 15.03.'13 | 11.03.'13 | 06.03.'13 | 04.03.'13 | 28.02.'13 | 27.02.'13 | 18.02.'13 | 08.02.'13 | 28.01.'13 | 23.01.'13 | 22.01.'13 | 24.12.'12 | 21.11.'12 | 02.11.'12 | 16.08.'12 | 16.07.'12 | 06.06.'12 | 01.06.'12 | 02.05.'12 | 14.02.'12 | 06.02.'12 | 28.11.'11 | 28.10.'11 | 17.08.'11 | 09.08.'11 | 08.08.'11 | 26.07.'11 | 25.07.'11 | 27.06.'11 | 20.06.'11 | 03.06.'11 | 23.05.'11 | 16.05.'11 | 20.04.'11 | 14.04.'11 | 05.04.'11 | 21.03.'11 | 09.03.'11 | 28.02.'11 | 17.02.'11 | 16.02.'11 |
Web: http://www.josipdol.hr/
Email Josipdol  
  RSS Josipdol  RSS  Facebook Josipdol  Josipdol
© Svi materijali na ovom webu, izgled, i koncept su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Prijenos dozvoljen isključivo uz naznaku 'kako prenosi Lokalna Hrvatska' / * statistički podaci korišteni iz biltena Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) / ** vremenska prognoza se preuzima direktno sa stranica Državnog Hidrometeorološkog zavoda hrvatske (www.dhmz.hr ) / *** vijesti JLS se preuzimaju sukladno Ugovoru Lokalne Hrvatske i pojedinih JLSa o sudjelovanju u projektu, autorsko pravo pripada pojedinim autorima / izdavač: Udruga Lokalna Hrvatska / oblikovanje: Davor Bačić / programiranje: Željko Erceg / projekt pokrenut MMIX / aktualni dizajn MMXIII/2013